1. DEFINICJE

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

1.2 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach witryny internetowej www.carolinesoftfashion.pl

1.3 Witryna internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.carolinesoftfashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

1.4 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Angeliką Karoliną Szczepańską a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.carolinesoftfashion.pl.

1.5 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.6 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

1.7 Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.carolinesoftfashion.pl.

2.2 Właścicielem witryny jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2.3  Domena www.carolinesoftfashion.pl jest własnością firmy. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe oraz te, z których ma prawo korzystać firma, a które umieszczone są na witrynie internetowej są prawnie zastrzeżone.

2.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.carolinesoftfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

3.1 Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

3.2 Klient dokonując zakupów analizy za pośrednictwem witryny internetowej www.carolinesoftfashion.pl oświadcza iż rozumie, że wszelkie rozpowszechnianie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej produktu jakim jest obszerna prezentacja w formacie PDF jest surowo zabronione i grozi pociągnieciem do odpowiedzialności karnej. 

3.3 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, własciciel witryny podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,

 w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.4 Właściciel witryny może pozbawić klienta prawa z niej korzystania, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego Regulaminu

3.5 Do naruszenia regulaminu dochodzi w szczególności gdy klient:

– dostarcza i przekazuje treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

– podejmuje działania takie jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny internetowej niezamówionej informacji handlowej tzw. spam.

– korzysta z wszelkich treści zamieszczonych w ramach witryny internetowej w zakresie przekraczającym użytek własny.

– rozpowrzechnia lub odsprzedaje prezentacje będące efektem przeprowadzonej analizy online.

-korzysta z niniejszej witryny internetowej w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)

4.1 Niniejsza witryna internetowa umożliwia zakup towarów i usług oferowanych przez konsultantkę wizerunku. Sprzedaż zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a podmiotem realizującym zamówienia (Sprzedającym) .

Zamówienia składać można za pośrednictwem witryny internetowej  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Koszt usługi widniejący na stronie z formularzem do zamówienia jest wiążący od chwili jego złożenia.

4.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.carolinesoftfashion.pl, wypełnić formularz podając dane niezbędne do wykonania analizy, zamieścić zdjęcia i wysłać formularz za pomocą przycisku ”ZAMÓW ANALIZĘ”.

4.3 Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych informacji oraz przesłaniu niezbędnych zdjęć, klient może przejść do realizacji zamówienia.

4.4 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oznaczonego jako ”ZAMÓW ANALIZĘ”.

4.5 Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego witryny internetowej, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.

 Po zawarciu umowy, klient otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem transakcji która zawierać będzię m. in. informację o wpłacie zadatku w wysokości 70 zł, numer konta oraz dane do przelewu.

4.6 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

4.7 Sprzedający może kontaktować się z klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

4.8 Informacje o usługach podane w ramach witryny internetowej stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem firmy umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. DOSTAWA

5.1 Zamówione przez klienta analizy są dostarczane elektronicznie w formie dokumentu w formacie PDF.

5.2 Zamówienie jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych od wpłacenia zadatku w wysokości 70 zł. 

5.3 Ze wzgledu na charakter usług świadczonych usług i fakt, że są one całkowicie spersonalizowane co oznacza, że od początku do końca są przygotowane w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby danego klienta nie ma możliwości dokonania zwrotu zamówionej analizy, a rezygnacja z usług może się odbyć jedynie w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia i wpłaty zadatku w wysokości 70zł, który nie podlega zwrotowi.  

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

6.1 Ceny usług podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie wymagane składki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)

6.2 Z uwagi na elektroniczny charakter świadczonych usług, klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar jedynie w formie przelewu. 

7. ZWROTY I REKLAMACJE

7.1 Klient ma prawo zareklamować zakupiony towar w ciagu 26 miesięcy od dostarczenia towaru.

7.2 Aby zareklamować towar należy poinformować właścicielkę marki Softfashion o chęci złożenia reklamacji wysyłając jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą,lub pocztą elektroniczną) w którym zostanie zawarta i dokładnie opisana przyczyna reklamacji.

Dane do złożenia reklamacji: 

kontakt@carolinesoftfashion.pl

Angelika Karolina Szczepańska 
ul. Wyszyńskiego 7A/12 
05-530 Góra Kalwaria 

7.3 Właścicielka marki jako podmiot rozpatrujący reklamacje ma 14 dni by się do niej ustosunkować i poinformować Państwa o swojej decyzji.

7.4 W przypadku uwzględnienia reklamacji zobowiązujemy się do zwrócenia Państwu wszystkich kosztów jakie zostały przez Państwa poniesione podczas składania

i realizacji zamówienia w wybranej przez Państwa formie (dostępna – przelew na konto, przelew pocztowy). 

7.5 Sprzedawca odpowiada za zamówiony przez kilenta towar w zakresie jego wad oraz niezgodności z opisem i regulaminem.

7.6  Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Z uwagi na indywidualny charakter świadczonych usług, klient ma prawo odstąpic od umowy jedynie w ciagu 2 dni od momentu w którym właścicielka marki zatwierdzi zamówienie złożone za posrednictwem niniejszej Witryny internetowej. Jednocześnie należy mieć świadomośc, że po zaakceptowaniu zamówienia pobierany jest zadatek w wysokości 70zł, który nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy w ciągu dwóch dni od zaakceptowania zamówienia. 

Natomiast jeżeli odstąpienie od umowy następuje po okresie 2 dni od zaakceptowania przez właścicielkę marki Softfashion zamówienia, wtedy klient ma obowiązek pokryć całość kosztów usługi. 

8.2 Aby odstąpić od umowy należy poinformować właścicielkę marki o chęci odstąpienia od umowy wysyłając jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą,lub pocztą elektroniczną).

Dane do wysłania odstąpienia od umowy: 

kontakt@carolinesoftfashion.pl

Angelika Karolina Szczepańska 
ul. Wyszyńskiego 7A/12 
05-530 Góra Kalwaria 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Witryny internetowej i dystrybucji jego usług.

9.2 Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Witryny internetowej i dystrybucji usług.

9.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na Witrynie internetowej z 7 (siedmio) – dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na niniejszej Witrynie internetowej. 

Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień, przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

9.4 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielką marki Softfashion a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

9.6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2020 r.