REGULAMIN WITRYNY WWW.CAROLINESOFTFASHION.PL ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO

1. DEFINICJE

1.1 Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia i zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach witryny carolinesoftfashion.pl oraz sklepu internetowego.

1.2 Sprzedawca – osoba prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą. 

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży produktów online w ramach witryny internetowej www.carolinesoftfashion.pl oraz sklepu internetowego.

1.4 Witryna internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem www.carolinesoftfashion.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia i dokonywać zakupów odzieży oraz produktów elektronicznych.

1.5 Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Angeliką Karoliną Szczepańską a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.carolinesoftfashion.pl.

1.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.

1.7 Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
internetowym www.carolinesoftfashion.pl/sklep

1.8 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.9 Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

1.10 Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

1.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym spososbu dostawy i płatności. 

1.12 Koszyk – element oprogramowania sklepu, wktórym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

1.13 Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

2. KONTAKT ZE SKLEPEM
2.1 Adres Sprzedawcy: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7A, 05-530 Góra Kalwaria
2.2 Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@carolinesoftfashion.pl
2.3 Numer telefonu Sprzedawcy: 796 347 910
2.4 Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 26 1140 2004 0000 3402 7881 4171
2.5 Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym punkcie.
2.6 Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-22. 

3. WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
c. włączona obsługa plików cookies.

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE
4.1 Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów, którzy stają się klientami i określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.carolinesoftfashion.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod tym samym adresem w zakładce ”SKLEP”. Regulamin określa również tryb zawierania z Konsulemntem/Klientem Umowy Sprzedaży na odległość. 

4.2 Właścicielem witryny oraz sklepu internetowego jest Angelika Karolina Szczepańska, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

4.3  Domena www.carolinesoftfashion.pl jest własnością firmy. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe oraz te, z których ma prawo korzystać firma, a które umieszczone są na witrynie internetowej są prawnie zastrzeżone.

4.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.carolinesoftfashion.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

4.5 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.6 Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania konta.

4.7 Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).

5. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ
5.1 Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

5.2 Klient dokonując zakupów wszystkich produktów elektronicznych za pośrednictwem witryny internetowej www.carolinesoftfashion.pl oświadcza iż rozumie, że wszelkie rozpowszechnianie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej produktu jakim jest autorski LOOKBOOK  jest surowo zabronione i grozi pociągnieciem do odpowiedzialności karnej. 

5.3 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, własciciel witryny podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

5.4 Właściciel witryny może pozbawić klienta prawa z niej korzystania, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego Regulaminu

5.5 Do naruszenia regulaminu dochodzi w szczególności gdy klient:

– dostarcza i przekazuje treści zabronione przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

– podejmuje działania takie jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny internetowej niezamówionej informacji handlowej tzw. spam.

– korzysta z wszelkich treści zamieszczonych w ramach witryny internetowej w zakresie przekraczającym użytek własny.

– rozpowrzechnia lub odsprzedaje produkty elektroniczne będące efektem zakupu LOOKBOOK’A.

-korzysta z niniejszej witryny internetowej w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY (ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)
6.1 Niniejsza witryna internetowa umożliwia zakup towarów i usług oferowanych przez konsultantkę wizerunku. Sprzedaż zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a podmiotem realizującym zamówienia (Sprzedającym) .

Zamówienia składać można za pośrednictwem witryny internetowej  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia są realizowane w dni robocze. Koszt usługi widniejący na stronie jest wiążący od chwili jego złożenia.

6.2 W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.carolinesoftfashion.pl, w przypadku LOOKBOOK’A złożyć Zamówienie za pomocą sklepu internetowego przynależącego do wyżej wymienionej Witryny Internetowej poprzez dodanie Produktu do koszyka i opłacenie Zamówienia za pomocą PayPal lub klasycznego przelewu internetowego. 

6.3 W przypadku dokonania zakupu LOOKBOOK’A realizacja zamówienia odbywa się automatycznie po uiszczeniu należności wybraną przez Klienta metodą płatności. LOOKBOOK jest wysyłany w formie elektronicznej w formacie PDF. 

6.4 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe a także naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia oznaczonego jako ”DODAJ DO KOSZYKA”. 

6.5 Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia klienta do systemu informatycznego witryny internetowej, pod warunkiem zgodności zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy w przypadku zakupu produktów elektronicznych takich jak LOOKBOOK, klient otrzymuje potwierdzenie zakupu, które zostanie wysłane na podany przez niego adres e-mail po uiszczeniu opłaty na numer konta wskazany w podsumowaniu Zamówienia lub przez portal PayPal.

6.6 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

6.7 Sprzedający może kontaktować się z klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

6.8 Informacje o usługach podane w ramach witryny internetowej stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

6.9 Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z właścicielem firmy umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
7.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia.

7.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

8. DOSTAWA
8.1 Zamówione LOOKBOOKI są dostarczane elektronicznie w formie dokumentu w formacie PDF.

8.2 Zakup produktów elektronicznych takich jak LOOKBOOK jest realizowany od razu po uiszczeniu należności przelewem na numer konta lub za pomocą PayPal.

8.3 Ze wzgledu na fakt, że przedmiotem sprzedaży są produkty elektroniczne, to nie ma możliwości zwrotu towaru po zrealizowaniu zamówienia. 

9. CENY I METODY PŁATNOŚCI 
9.1 Ceny produktów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie wymagane składki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

9.2 Z uwagi na elektroniczny charakter świadczonych usług, klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar jedynie w formie przelewu na wskazany numer konta lub za pośrednictwem PayPal.  

10. ZWROTY I REKLAMACJE
10.1 Klient ma prawo zareklamować zakupiony towar w ciagu 26 miesięcy od dostarczenia towaru.

10.2 Aby zareklamować towar należy poinformować właścicielkę marki Softfashion o chęci złożenia reklamacji wysyłając jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą,lub pocztą elektroniczną) w którym zostanie zawarta i dokładnie opisana przyczyna reklamacji.

Dane do złożenia reklamacji: 

kontakt@carolinesoftfashion.pl

Angelika Karolina Szczepańska 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7A/12 
05-530 Góra Kalwaria 

10.3 Właścicielka marki jako podmiot rozpatrujący reklamacje ma 14 dni by się do niej ustosunkować i poinformować Państwa o swojej decyzji.

10.4 W przypadku uwzględnienia reklamacji zobowiązujemy się do zwrócenia Państwu wszystkich kosztów jakie zostały przez Państwa poniesione podczas składania i realizacji zamówienia w wybranej przez Państwa formie (dostępna – przelew na konto, przelew pocztowy). 

10.5 Sprzedawca odpowiada za zamówiony przez kilenta towar w zakresie jego wad oraz niezgodności z opisem i Regulaminem.

10.6  Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
11.1 W przypadku zakupu produktów elektronicznych Klient ma prawo odstąpić od umowy jedynie przed ich dostarczeniem. 

11.2 Aby odstąpić od umowy należy poinformować właścicielkę marki o chęci odstąpienia od umowy wysyłając jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą,lub pocztą elektroniczną).

Dane do wysłania odstąpienia od umowy: 

kontakt@carolinesoftfashion.pl

Angelika Karolina Szczepańska 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7A/12 
05-530 Góra Kalwaria 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROZSTRZYGANIA SPORÓW
12.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.2 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
13.1 Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim 

13.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Witryny internetowej i dystrybucji jego usług.

13.3 Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Witryny internetowej i dystrybucji usług.

13.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na Witrynie internetowej z 7 (siedmio) – dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na niniejszej Witrynie internetowej. 

Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień, przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

13.5 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy właścicielką marki a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

13.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2020 r.